תנאי שימוש והבהרה משפטית

התכנים המופיעים באתר נועדו לשם אספקת מידע רפואי ובריאותי כללי ואינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא/ת נשים מומחה/ית, או כול מומחה אחר בהתאם לעניין, על בסיס אישי ופרטני.
מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים/מצוטטים/מופנים באתר היא לסייע בידי המעיינים בהם להרחיב את בסיס הידע שלהם בנושאים המובאים בהם ואינם מחליפים פנייה לרופא/ת נשים מומחה/ית, או כול מומחה אחר בהתאם לעניין, על בסיס אישי ופרטני.
 
התכנים עשויים לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותבת. כמו כן, עשויים התכנים להיות תלויים בנסיבות העובדתיות של מקרה מסוים ויש להתייחס אליהם בזהירות הנדרשת. אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.
 
כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, בין אם המדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, שייכות במלואן לד"ר ליאת גינדס. אין להעתיק, להציג, להפיץ, לשכפל או למסור לצד שלישי כלשהו את האתר או תכניו ללא קבלת הסכמתה של ד"ר ליאת גינדס מראש ובכתב.
 
ד"ר ליאת גינדס והגורמים המפעילים את האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ושיבוש תכנים לא חוקי. ד"ר ליאת גינדס והגורמים המפעילים לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך.
 
ד"ר ליאת גינדס והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע שמופיע באתר.
 
ד"ר ליאת גינדס מאפשרת לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. אולם ד"ר ליאת גינדס תהא רשאית, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
כל מידע שיימסר על ידך לד"ר ליאת גינדס ישמר אך ורק בידי ד"ר ליאת גינדס והשימוש בו יעשה, אם ייעשה, ללא פרסום פרטים מזהים. את/ה מתחייב/ת בזאת, כי התכנים שתמסור/תמסרי הינם אמינים ומדויקים, בהתאם לכל דין, לרבות העדר לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות. כל האחריות לתוצאות הנובעות ממסירת הפרטים תחול עליך, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ד"ר ליאת גינדס בגין כך.
 
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.